top of page

 PRIVACY VERKLARING 

Klaas Bijl Schoenen Speciaalzaak, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Klaas Bijl Schoenen Speciaalzaak heeft deze Privacy verklaring opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Klaas Bijl Schoenen Speciaalzaak bij de verwerking van persoonsgegevens.

Download hier de privacy verklaring in pdf

1. CONTACTGEGEVENS

https://www.klaasbijl.nl

Klaas Bijl is de Functionaris Gegevensbescherming van Klaas Bijl Schoenen Speciaalzaak

Hij is te bereiken via klaas@klaasbijl.nl

2. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
3. OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ KUNNEN VERWERKEN:

Klaas Bijl Schoenen Speciaalzaak verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

- Voor- en achternaam - Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door dit in te vullen in het formulier op deze website, in correspondentie en telefonisch - Internetbrowser en apparaat type

In onze formulieren op deze website vragen wij echter alleen om de benodigde gegevens zoals bovenstaand. Dit is om een juist te kunnen communiceren over een voorstel of dienst.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klaas@klaasbijl.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Klaas Bijl Schoenen Speciaalzaak verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Opslag periode

Klaas Bijl Schoenen Speciaalzaak bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na twee (2) jaar dan wel twee (2) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Klaas Bijl jouw persoonsgegevens.

Ontvangers

De gegevens die Klaas Bijl Schoenen Speciaalzaak ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v: Wix

De ingevulde gegevens in de formulieren op de website van klaasbijl.nl worden gehost door Wix.com. Als jij contact opneemt via de formulieren worden die betreffende mails en ingevulde gegevens opgeslagen op de servers van wix.com

Delen van persoonsgegevens met derden

Klaas Bijl Schoenen Speciaalzaak verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

 

Links naar andere websites

Op de website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Klaas Bijl Schoenen Speciaalzaak draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke koppieren gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Klaas Bijl Schoenen Speciaalzaak gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Klaas Bijl Schoenen Speciaalzaak en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klaas@klaasbijl.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Payment Methods
HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Klaas Bijl Schoenen Speciaalzaak neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via klaas@klaasbijl.nl

Klaas Bijl Schoenen Speciaalzaak zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https:// www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

WIJZIGINGEN

Klaas Bijl Schoenen Speciaalzaak behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.

bottom of page